Yog Sutra with Vyas Bhasya

Share & Spread Happiness

पतंजलि योग सूत्र

भूमिका
पाद १ प्रथम समाधिपादः ।
पादः २ द्वितीयः साधनपादः ।
पादः ३ तृतीयः विभूतिपादः ।
पादः ४ चतुर्थः कैवल्यपादः ।
Share & Spread Happiness